يکشنبه, 25 بهمن 1394 English          
ساعت

فهرست موضوعات

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار ، یکی از مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده که از سال 1378 ، به دنبال تفکیک منطقه سیستان و بلوچستان به دو منطقه زاهدان و چابهار ، بطور مستقل و متمرکز ، به تامین و نگهداری و توزیع  فرآورده های نفتی اقدام ، و با داشتن 3 ناحیه سوخترسانی ، شامل ناحیه مرکزی ، ناحیه ایرانشهر و ناحیه نیکشهر و حدود سیصد کیلومتر ساحل در دریای عمان و مجاورت با اقیانوس هند و بیش از یکصد و پنجاه کیلومتر مرز خاکی با کشور پاکستان ، یکی از مناطق فوق العاده استراتژیک از نظر سوخترسانی بوده است . 
 

بدلیل محرومیت استان و در حال توسعه بودن آن از یک سو و پراکندگی جمعیت آن از سوی دیگر از توجه ویژه ای در کشور برخوردار می باشد با عنایت به دور بودن از خطوط انتقال فرآورده و راه آهن ، تامین سوخت در این منطقه از حساسیت زیادی که مستلزم برنامه ریزی استراتژیک می باشد برخوردار است . 
                                                
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار مسئوليت تامين و توزيع فرآورده هاي نفتي در شهرستانهاي چابهار ، ايرانشهر و نيكشهر را توسط 36 جايگاه و فروشندگي بر عهده دارد .

اين منطقه داراي دو تاسيسات ذخيره سازي در چابهار و ايرانشهر مي باشد .

محدوده تحت پوشش پخش چابهار


  V3.9.8.6